Cookie/Privacybeleid

IMMINVEST NV, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites (contactformulier, scheidingsdossier, ...) geeft u aan IMMINVEST NV, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken. Het privacybeleid heeft betrekking op alle websites van IMMINVEST NV waaronder http://www.amuzen.be

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen, een antwoord te geven op uw vragen en in het algemeen, u een gepersonaliseerde dienstverlening te verschaffen. De 'verplicht mede te delen informatie' aangeduid met een * is noodzakelijk om de correcte dienstverlening aan te bieden.

IMMINVEST NV behoudt zich het recht voor gedurende maximaal drie maanden na ingave u via email of telefoon te contacteren in het kader van haar dienstverlening. Na drie maanden worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden indien deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening. De gebruiker kan steeds vragen ingegeven informatie te verwijderen via ons contactformulier.

IMMINVEST NV legt logbestanden aan van het gebruik van de Site op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

IMMINVEST NV verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

De beveiliging van uw gegevens.

De verbinding is beveiligd met een 128 bits SSL encryptie. SSL (Secure Sockets Layer) of SSL-codering is de industriële norm voor een beveiligingsprotocol waarmee gegevens veilig via het Internet kunnen worden verstuurd. SSL biedt gegevensprivacy, gegevensverificatie en briefgeheim. Voor de gebruiker is dit zichtbaar aan het slotje onderin de browser.

Geen doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft in het kader van de doorverwijzing van uw dossier naar een professionele dienstverlener. In allen andere gevallen worden uw persoongevevens niet aan derden doorgegeven.

Uw rechten

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren of laten verbeteren. Indien u geen informatie over de producten en diensten van IMMINVEST NV (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen via ons contactformulier op deze website. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen [1]voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen. IMMINVEST NV behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen & contact

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met IMMINVEST NV, Donklaan 85, b1 - 9290 Berlare, BE0439.337.150

Geschillen

In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Dendermonde te België bevoegd.

Privacy verklaring - Imminvest nv - Amuzen
Imminvest nv - Amuzen, gevestigd te Donklaan 85/1, 9290 Berlare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Imminvest nv - Amuzen, Donklaan 85/1, 9290 Berlare

Persoonsgegevens die wij verwerken
Imminvest nv - Amuzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Imminvest nv - Amuzen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Imminvest nv - Amuzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de overeenkomst tussen u en ons
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten bij u en voor u af te leveren
    Imminvest nv - Amuzen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Imminvest nv - Amuzen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Imminvest nv - Amuzen) tussen zit.
Imminvest nv - Amuzen gebruikt enkel computerprogramma's of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Imminvest nv - Amuzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
Imminvest nv - Amuzen verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Imminvest nv - Amuzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Imminvest nv - Amuzen gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Imminvest nv - Amuzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Imminvest nv - Amuzen waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karla@amuzen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
Imminvest nv - Amuzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/